Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช / อโณทัย วีระพงษ์สุชาติอโณทัย วีระพงษ์สุชาติ
2545ความพร้อมในการที่จะปฏิบัติงานบทบาทพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / อนนท์ สร้างอารมย์อนนท์ สร้างอารมย์
2544การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปาง / ชนกพร อุตตะมะชนกพร อุตตะมะ
2544การจัดการภาวะเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชลอ น้อยเผ่าชลอ น้อยเผ่า
2545ความต้องการของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จามจุรีย์ เลิศจันทร์จามจุรีย์ เลิศจันทร์
2544ความต้องการของพยาบาลโรงพยาบาลลำปางในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / สมพร เลิศวิริยเสถียรสมพร เลิศวิริยเสถียร
2544การปฏิบัติบทบาทวิชาชีพของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ / วรรณิภา เหนียวแน่นวรรณิภา เหนียวแน่น
2544ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จันทนา เกิดสุวรรณ์จันทนา เกิดสุวรรณ์
2544การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง / เทียมจันทร์ บรรณจักร์เทียมจันทร์ บรรณจักร์
2544ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช / วงเดือน สุนันตาวงเดือน สุนันตา