Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.018 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปาง / ชนกพร อุตตะมะชนกพร อุตตะมะ
2544การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พรภิรมย์ พรหมเทศพรภิรมย์ พรหมเทศ
2544การเจรจาต่อรองของพยาบาลประจำการ งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / บุบผา แก้ววิเชียรบุบผา แก้ววิเชียร
2544การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / ผ่องศรี จิตมโนวรรณผ่องศรี จิตมโนวรรณ
2544การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง / เทียมจันทร์ บรรณจักร์เทียมจันทร์ บรรณจักร์
2544การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ / วารุณี ผสมบุญวารุณี ผสมบุญ