Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ณัฐิยา พรหมบุตรณัฐิยา พรหมบุตร
2545คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / เสาวลักษณ์ ยาสุวรรณเสาวลักษณ์ ยาสุวรรณ
2545การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดพิจิตร / ขวัญจิต พฤกษะวนขวัญจิต พฤกษะวัน
2547ผลของการเตรียมผู้ดูแลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง = Effect of caregiver preparation on activities of daily living among the elderly with stroke / จุไร เกลี้ยงเกลาจุไร เกลี้ยงเกลา
2545จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลกำแพงเพชร / วิลาวัลย์ วงษ์สกุลวิลาวัลย์ วงษ์สกุล
2545จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร / นพรัตน์ เพชรพงษ์นพรัตน์ เพชรพงษ์
2545การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร / สุราณี วิวัฒน์ศรสุราณี วิวัฒน์ศร
2545การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลพิจิตร / เสนาะ ดวงรัตน์เสนาะ ดวงรัตน์
2545การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / กาญจนา ทองเมืองกาญจนา ทองเมือง
2545การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / อรพิน ศรีสมบัติอรพิน ศรีสมบัติ