Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 22 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ณัฐิยา พรหมบุตรณัฐิยา พรหมบุตร
2554การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน = Systematic review on exercise among persons with peripheral arterial / จุฑามาศ กิติศรีจุฑามาศ กิติศรี
2545คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / เสาวลักษณ์ ยาสุวรรณเสาวลักษณ์ ยาสุวรรณ
2545การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดพิจิตร / ขวัญจิต พฤกษะวนขวัญจิต พฤกษะวัน
2547ผลของการเตรียมผู้ดูแลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง = Effect of caregiver preparation on activities of daily living among the elderly with stroke / จุไร เกลี้ยงเกลาจุไร เกลี้ยงเกลา
2537ความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของมารดาหลังคลอดที่มีบุตรอยู่ด้วย โดยเร็วหลังคลอด ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / มณฑา จงกล่อมมณฑา จงกล่อม
2545จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลกำแพงเพชร / วิลาวัลย์ วงษ์สกุลวิลาวัลย์ วงษ์สกุล
2545จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร / นพรัตน์ เพชรพงษ์นพรัตน์ เพชรพงษ์
2545การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร / สุราณี วิวัฒน์ศรสุราณี วิวัฒน์ศร
2545การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลพิจิตร / เสนาะ ดวงรัตน์เสนาะ ดวงรัตน์