Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 23 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541ความคิดอัตโนมัติด้านลบ กับความซึมเศร้าในผู้เสพติดสุราเรื้อรัง / เอื้อมเดือน เนตรแขมเอื้อมเดือน เนตรแขม
2545ความสามารถของญาติในการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการญาติมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลสวนปรุง / นิศากร แก้วพิลานิศากร แก้วพิลา
2542ความต้องการการดูแลที่บ้านของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท / สถิตย์ วงศ์สุรประกิตสถิตย์ วงศ์สุรประกิต
2541ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท / สาธุพร พุฒขาวสาธุพร พุฒขาว
2545การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน / อุลิศ สมบัติแก้วอุลิศ สมบัติแก้ว
2542การรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวและการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเภท / ภุมมาภิชาติ แสงเขียวภุมมาภิชาติ แสงเขียว
2540ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งในการมองโลก ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท / เยาวลักษณ์ กลิ่นหอมเยาวลักษณ์ กลิ่นหอม
2542การเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองของพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง / สายฝน เอกวรางกูรสายฝน เอกวรางกูร
2546ความเครียด และวิถีการปรับแก้ของผู้ดูแล ผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / แววดาว วงศ์สุรประกิตแววดาว วงศ์สุรประกิต
2546ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ที่เป็นโรคจิต ตามการรับรู้ของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง / สุรางค์ ภาคสินธุ์สุรางค์ ภาคสินธุ์