Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.015 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม สุขภาพอนามัยในชุมชนพื้นที่สูง / พิทยา สายนำทานพิทยา สายนำทาน
2539การรวมตัวของประชาชนเพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของตนเองในชุมชนชนบท / นภาพร มูลมั่งนภาพร มูลมั่ง
2541กระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัยของชาวชนบทในภาคเหนือ / จุมพล พรหมสาขา ณ สกลนครจุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
2543การวิเคราะห์พหุระดับของข้อมูลสุขภาพอนามัยของปัจเจกบุคคลและชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ / พนารัตน์ พลับอินทร์พนารัตน์ พลับอินทร์
2544การรับรู้ในการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียนประถมศึกษา / ณัฐศรุต นนทธิณัฐศรุต นนทธิ
2545การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษา บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / ธีรพงษ์ ธรรมโชติธีรพงษ์ ธรรมโชติ
2538สถิติวิเคราะห์คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน ในจังหวัดเชียงใหม่ / สุชิน เหลืองอุทัยรัตน์สุชิน เหลืองอุทัยรัตน์