Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.027 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540ผลกระทบของการใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวัน / ประยูร พงษ์ประภาพันธ์ประยูร พงษ์ประภาพันธ์
2544ต้นทุนภายนอกของการผลิตกระแสไฟฟ้าในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / เชิดพงศ์ ไชยวัฒน์ธำรงเชิดพงศ์ ไชยวัฒน์ธำรง
2551การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตไฟฟ้าจากการบำบัดน้ำเสียในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม = A Financial cost-benefit analysis of electricity generation from wastewater treatment of palm oil crushing mill / กระพัน เกิดผลกระพัน เกิดผล
2551ผลกระทบทางการเงินของมาตรฐานพลังงานหมุนเวียนที่มีต่อต้นทุนดำเนินงานของผู้ผลิตไฟฟ้า = Financial impact of renewable energy standard on operating costs of electric utility / ณัฐพจน์ วิราภรณ์ณัฐพจน์ วิราภรณ์
2544การวิเคราะห์ต้นทุนพลังงานของโรงไฟฟ้าผลิตร่วม / อำพรรณ ไชยบุญชูอำพรรณ ไชยบุญชู
2544การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ / ปรีชา ศิริชาญปรีชา ศิริชาญ
2551การประเมินวัฏจักรชีวิตและต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สซิฟิเคชั่นของไม้โตเร็ว = Life cycle assessment and costing of electricity generation from fast-growing wood gasification / ชนาภา วรรณศรีชนาภา วรรณศรี