Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 129 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตผ้าทอพื้นเมืองระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / พิชญานันท์ อมรพิชญ์พิชญานันท์ อมรพิชญ์
2545ต้นทุนและปัญหาในการใช้สายดูดเสมหะ / เพ็ญจันทร์ นันตาเพ็ญจันทร์ นันตา
2545การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยการบริการของโรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย / พีชญ์กันย์ เผ่าวัฒนาพีชญ์กันย์ เผ่าวัฒนา
2545การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการร้านขายนมสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / พิษณุรักษ์ โพธิกุลชนันท์พิษณุรักษ์ โพธิกุลชนันท์
2540ผลกระทบของการใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวัน / ประยูร พงษ์ประภาพันธ์ประยูร พงษ์ประภาพันธ์
2546การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์มือสองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of used car dealers' investment in Mueang District, Chiang Mai Province / กัลยา ขันแก้วผาบกัลยา ขันแก้วผาบ
2548ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกอ้อยเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี = Cost and returns on sugar cane planting for factories in Udonthani province / กริยาพร เทพรัตน์;"Cost and returns on sugar cane planting for factories in Udonthani province"กริยาพร เทพรัตน์
2546การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Cost structure analysis of electricity generating authority of Thailand / เจษฎา หาญบุญเศรษฐเจษฎา หาญบุญเศรษฐ
2547การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของโรงเรียนประถมศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ในจังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of English program primary school in Chiang Mai Province / สาโรจน์ โรจนสาโรจน์สาโรจน์ โรจนสาโรจน์
2546การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการร้านขายอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิลในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Financial cost-benefit analysis of a nile tilapia food and product shop in Phan District, Chiang Rai Province / สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจสุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ