Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 991-1000 of 1023 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารี / นิธิวดี เมธาจารย์นิธิวดี เมธาจารย์
2544ผลการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตนพรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน
2544ผลของการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ต่อความรู้และการปฎิบัติของผู้ดูแลเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี / อัญชนา โตศิลากุลอัญชนา โตศิลากุล
2544ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จันทนา เกิดสุวรรณ์จันทนา เกิดสุวรรณ์
2544การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง / เทียมจันทร์ บรรณจักร์เทียมจันทร์ บรรณจักร์
2004Factors influencing the decision to use hormone therapy in Northern Thai midlife women = ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจใช้ฮอร์โมนบำบัดในสตรีไทย / Chavee BaosoungChavee Baosoung
2544การปรับตัวต่อการมีประจำเดือนครั้งแรกของนักเรียนหญิงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน / ประภาภรณ์ นันทปาลียองประภาภรณ์ นันทปาลียอง
2544การรับรู้และการตอบสนองของพยาบาลต่อสื่อสัญญาณทารกเกิดก่อนกำหนด / วรางคณา มหาพรหมวรางคณา มหาพรหม
2544ผลของการให้ข้อมูลประกอบภาพการ์ตูนต่อพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในเด็กวัยก่อนเรียนขณะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / กลอยใจ มีเครือรอดกลอยใจ มีเครือรอด
2545การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การสนับสนุนทางสังคมและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / ธนิญา น้อยเปียงธนิญา น้อยเปียง