Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1001-1010 of 1023 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ผลของการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมของพยาบาลต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในหออภิบาลทารกแรกเกิด / วรนุช เณรพรมวรนุช เณรพรม
2544ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / อรนุช เขียวสะอาดอรนุช เขียวสะอาด
2544ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่น / อุทุมพร ศรีสถาพรอุทุมพร ศรีสถาพร
2544ผลของการพัฒนาทักษะการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการรับรู้สมรรถนะ ในตนเองและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษา / พัชรินทร์ สิมทะราชพัชรินทร์ สิมทะราช
2544ผลของการติดตามทางโทรศัพท์ต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทหลังจำหน่าย / รัชนี ศรีหิรัญรัชนี ศรีหิรัญ
2544ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช / วงเดือน สุนันตาวงเดือน สุนันตา
2544เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการคุมกำเนิดของสตรีภายหลังยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ / วรรณภา กาวิละวรรณภา กาวิละ
2544พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกายของอาจารย์สตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปริญญา ดาสาปริญญา ดาสา
2544แรงจูงใจและประสิทธิผลภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย / สมพิศ การดำริห์สมพิศ การดำริห์
2544ผลกระทบด้านสุขภาพและการจัดการกับปัญหาของภรรยาที่ถูกทารุณกรรม / เยาวเรศ วรศีตกาลกุลเยาวเรศ วรศีตกาลกุล