Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 1023 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ณัฐิยา พรหมบุตรณัฐิยา พรหมบุตร
2545ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง / บัวทิพย์ ใจตรงดีบัวทิพย์ ใจตรงดี
2545ผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดในผู้สูงอายุโรคมะเร็ง / นาถฤดี พรหมเถาว์นาถฤดี พรหมเถาว์
2552ความเข้มแข็งในการมองโลกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม = Sense of coherence and related factors among abused female adolescents / พนมวรรณ กำยานพนมวรรณ กำยาน
2009Role development of advanced practice nurses in Thailand = การพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย / Suporn WongkpratoomSuporn Wongkpratoom
2009Effects of the cognitive adjustment program on parental attitudes toward child rearing and potential for child physical abuse = ผลของโปรแกรมการปรับกระบวนการคิดรู้ต่อทัศนคติในการเลี้ยงดูบุตรและแนวโน้มในการทารุณกรรมร่างกายเด็กของบิดามารดา / Nantaga SawasdipanichNantaga Sawasdipanich
2552การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน = Situstional analysis of caring for persons with attempted suicide receiving services at Songkhwae hospital, Nan province / จิรนันท์ ศิริเดชากุลจิรนันท์ ศิริเดชากุล
2545การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลลำพูน / เกษณี เอกสุวรรณเกษณี เอกสุวรรณ
2553ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ = Predictors of hearing protection device usage among workers in potato chips factory / จันทร์จีรา ยารวงจันทร์จีรา ยารวง
2544ตัวกำหนดความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยหมดประจำเดือน / บุปผา อินต๊ะแก้วบุปผา อินต๊ะแก้ว