Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 52 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวช / ดวงเดือน ไชยน้อยดวงเดือน ไชยน้อย
2544ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จันทนา เกิดสุวรรณ์จันทนา เกิดสุวรรณ์
2544การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง / เทียมจันทร์ บรรณจักร์เทียมจันทร์ บรรณจักร์
2544การรับรู้และการตอบสนองของพยาบาลต่อสื่อสัญญาณทารกเกิดก่อนกำหนด / วรางคณา มหาพรหมวรางคณา มหาพรหม
2544ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่น / อุทุมพร ศรีสถาพรอุทุมพร ศรีสถาพร
2544ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช / วงเดือน สุนันตาวงเดือน สุนันตา
2544แรงจูงใจและประสิทธิผลภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย / สมพิศ การดำริห์สมพิศ การดำริห์
2544การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ / วารุณี ผสมบุญวารุณี ผสมบุญ
2544การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อัจฉรี จันทนจุลกะอัจฉรี จันทนจุลกะ
2544ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง / ศุกลรัตน์ ต๊ะวิชัยศุกลรัตน์ ต๊ะวิชัย