Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 52 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การเจรจาต่อรองของพยาบาลประจำการ งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / บุบผา แก้ววิเชียรบุบผา แก้ววิเชียร
2544พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / สุวรรณา สัจจาช่วยชัยสุวรรณา สัจจาช่วยชัย
2544ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรพยาบาลในงานการพยาบาลอายุรกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / นาฎยา อ่วมผึ้งนาฎยา อ่วมผึ้ง
2544การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / ผ่องศรี จิตมโนวรรณผ่องศรี จิตมโนวรรณ
2545ความต้องการของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จามจุรีย์ เลิศจันทร์จามจุรีย์ เลิศจันทร์
2544ความต้องการของพยาบาลโรงพยาบาลลำปางในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / สมพร เลิศวิริยเสถียรสมพร เลิศวิริยเสถียร
2544การปฏิบัติบทบาทวิชาชีพของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ / วรรณิภา เหนียวแน่นวรรณิภา เหนียวแน่น
2544ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อนัญญา ไชยวุฒิอนัญญา ไชยวุฒิ
2544ความต้องการของพยาบาลในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / อังคณา โสภณอังคณา โสภณ
2544การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช / ปพิชญา แสงเอื้ออังกูรปพิชญา แสงเอื้ออังกูร