Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 52 (Search time: 0.039 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ผลการวิจัย / กัญทิญา วงศ์วัชรัตน์กัญทิญา วงศ์วัชรัตน์
2542คุณภาพชีวิตการทำงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ / ดรุณศรี สิริยศธำรงดรุณศรี สิริยศธำรง
2543ทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริการสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองคาย / ศรัญญา คณิตประเสริฐศรัญญา คณิตประเสริฐ
2545ความพร้อมในการที่จะปฏิบัติงานบทบาทพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / อนนท์ สร้างอารมย์อนนท์ สร้างอารมย์
2542อารมณ์ขันของพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช / วัลลภา สว่างแจ้งวัลลภา สว่างแจ้ง
2543การปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลสตูล / ประกอบ ทองจิบประกอบ ทองจิบ
2543ผลการสอนด้วยสไลด์ประกอบเสียงต่อความรู้และความสามารถในการวินิจฉัยการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย / ดวงพร นุกูลรักษ์ดวงพร นุกูลรักษ์
2544การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปาง / ชนกพร อุตตะมะชนกพร อุตตะมะ
2544การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พรภิรมย์ พรหมเทศพรภิรมย์ พรหมเทศ
2544การจัดการภาวะเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชลอ น้อยเผ่าชลอ น้อยเผ่า