Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 52 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ผลของการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกัน การถูกเข็มตำหรือของมีคมบาดของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง / จันทร์ธิลา ศรีกระจ่างจันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง
2538ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการล้างมือของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พิมพรรณ ภู่ปะวะโรทัยพิมพรรณ ภู่ปะวะโรทัย
2538ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งอดทน สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต / วรนุช กิตสัมบันท์วรนุช กิตสัมบันท์
2539แบบของผู้นำและความสามารถในการบริหารงานตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุข / พิชญา ศรีเกลื่อนกิจพิชญา ศรีเกลื่อนกิจ
2539การนำผลการวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ / สุมิตรา เวฬุวนารักษ์สุมิตรา เวฬุวนารักษ์
2539ความรู้ และความคาดหวังในบทบาทเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่บ้านของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 6 / สุภาพร ไทยธานีสุภาพร ไทยธานี
2539ความขัดแย้งและการจัดการกับความขัดแย้งของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคใต้ / มณฑิกา แก้วทองคำมณฑิกา แก้วทองคำ
2542ความเหนื่อยหน่ายและผลิตภาพของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / สุปราณี โฆวัชรกุลสุปราณี โฆวัชรกุล
2545บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทหารบก / เยาวเรศ ไชยสมบัติเยาวเรศ ไชยสมบัติ
2544การใช้ทักษะที่จำเป็นในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาล ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 2 / ฉันทนา พินิจจันทร์ฉันทนา พินิจจันทร์