Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-25 of 25 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ / วารุณี ผสมบุญวารุณี ผสมบุญ
2544การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อัจฉรี จันทนจุลกะอัจฉรี จันทนจุลกะ
2544ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง / ศุกลรัตน์ ต๊ะวิชัยศุกลรัตน์ ต๊ะวิชัย
2544ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค / นุชยงค์ เยาวพานนท์นุชยงค์ เยาวพานนท์
2544การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ / วัฒนวรรณ บุญกุณะวัฒนาวรรณ บุญกุณะ