Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 22 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร / สุรางค์ ซิ้มอิ่มสุรางค์ ซิ้มอิ่ม
2546การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร / จันทร์ฉาย ปันแก้วจันทร์ฉาย ปันแก้ว
2546การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลพิจิตร / จินต์สินี รักษานามจินต์สินี รักษานาม
2543คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ / สุภาวดี เกตุแก้วสุภาวดี เกตุแก้ว
2542คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยหอผู้ป่วยพิเศษ 6 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุจินต์ สุวินัยตระกูลสุจินต์ สุวินัยตระกูล
2545การรับรู้ต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศศิภาพรรณ คมสัตย์ธรรมศศิภาพรรณ คมสัตย์ธรรม
2543พฤติกรรมการดูแลของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยหอผู้ป่วยพิเศษ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุภาณี จิตโรภาสสุภาณี จิตโรภาส
2530ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนพยาบาล ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล และการรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมในคลินิก กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล / ยุพิน กลิ่นขจรยุพิน กลิ่นขจร
2546ผลของการให้ข้อมูลสื่อสัญญาณทารกต่อการรับรู้ และการตอบสนองของมารดาที่มีบุตรคนแรก = Effects of providing infant cue information on perceptions and responses of First-child mothers / ปริชาติ คำซาวปริชาติ คำซาว
2544สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดในผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลในหน่วยวิกฤตศัลยกรรม / ขวัญเรือน แพรุ้งสกุลขวัญเรือน แพรุ้งสกุล