Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 158 (Search time: 0.036 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ความรู้ความคิดเห็นและการปฏิวัติตัวตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Knowledge, opinion and practice following the National Health Recommendation of the Grade Sixth Students in Thoen District, Lampang Province / พิมพ์ใจ วิภูษณพาสพิมพ์ใจ วิภูษณพาส
2550ปัญหาและอุปสรรคของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่) ในการให้บริการสนับสนุนสถานบริการสุขภาพเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล = Problems and obstacles of The 6th Medical Engineering Center (Chiang Mai) in delivering supplementary service to public hospitals to meet the HA standards / ถาวร ขาวแสงถาวร ขาวแสง
2545ความสามารถในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง / อรุณรัตน์ กาญจนะอรุณรัตน์ กาญจนะ
2544ชุมชนการปฏิบัติ : กรณีศึกษาชมรมจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดเชียงใหม่ / กานต์ ศิริรัตนพันธกานต์ ศิริรัตนพันธ
2539การรวมตัวของประชาชนเพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของตนเองในชุมชนชนบท / นภาพร มูลมั่งนภาพร มูลมั่ง
2549การประเมินต้นทุนด้านสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศของโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (เชียงราย-เชียงแสน) = Health cost evaluation caused by air pollution : The road linking special border economic zone (Chiang Rai - Chiang San) construction project / วนิดา กิจตะวงศ์วนิดา กิจตะวงศ์
2547ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ / ศศิธร ศิริมหาราชศศิธร ศิริมหาราช
2544การรับรู้ความสามารถของตนเอง ภาวะสุขภาพ และวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพในผู้ใส่ขาเทียม / รำพูลศรี พรหมมีเนตรรำพูลศรี พรหมมีเนตร
2547การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบทางด้านสุขภาพ เนื่องจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกผักตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = An Assessment of economic cost of health effects due to agrochemical uses among the vegetable growers in Mueang Kaeo Sub District, Mae Rim District, Chiang Mai Province / อาเกท บุษบากรอาเกท บุษบากร
2546พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของลูกจ้างในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / พิชญเรข เจียมจันทร์คุปต์พิชญเรข เจียมจันทร์คุปต์