Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 343 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
8-Dec-2557ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้หญิงวัยทำงาน ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์อาจารย์ ดร.ธันยานี โพธิสาร; นัยรัตน์ ตันตราสืบ
Sep-2557ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภค ในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมัครใจผ่านทางธนาคาร พาณิชย์รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ; สุทธาทิพย์ คำพาที
Dec-2557ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัทเชียงใหม่ดีเซล จำกัดรองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ; ภคพล แซ่แต้
2545ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสั่งใช้ยาต้านโรคอ้วนในผู้ป่วยโรคอ้วนของแพทย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เลิศศักดิ์ คูยิ่งรัตน์เลิศศักดิ์ คูยิ่งรัตน์
Jul-2557ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอาจารย์ ดร.โรจนา ธรรมจินดา; ปัณณ์นารา ศิวปรีชาพงศ์
4-Sep-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อน้ำผึ้งในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์พิกุล โค้วสุวรรณ์; ศาสตราจารย์ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์; รัตน์ชนู อนุบัน
Sep-2558ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือก ร้านอาหารปักษ์ใต้ในอำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ ฉายสุวรรณ; จริยา นิกรพิทยา
2555ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อแพทย์ในการสั่งใช้ยาลดกรดในกระเพาะอาหารในโรงพยาบาล ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting physicians towards prescribing proton pump inhibitor in hospitals in Mueang Chiang Mai District / ขนิษฐา วัฒนโรจนกิจขนิษฐา วัฒนโรจนกิจ
2556ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหนึ่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer Satisfaction towards services marketing mix of Rot Nueng Fish noodle restaurant in Mueang Chaing Mai District / วิมล วิมลรัชต์มโนรมวิมล วิมลรัชต์มโนรม
2555การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซื้อน้าดื่มบรรจุขวด = Marketing communication affecting decision of consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing bottled drinking water / ชัยณรงค์ ทองต้นชัยณรงค์ ทองต้น