Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 242 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การศึกษาโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ = A Study of cost and benefit structure of an integrated circuit assembly enterprise / นพดล แสนสุภานพดล แสนสุภา
2554การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพริกหวานของเขตพื้นที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of bell peppers production in Maerim district, Chiang Mai province / วิติยา สุวรรณวิติยา สุวรรณ
2547การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารวัสดุคงคลังประเภทเชื้อเพลิงแข็งในโรงงานปูนซีเมนต์ ลำปาง = An efficiency analysis of solid fuel inventory management in Lampang Cement Factory / วีรกร สายเทพวีรกร สายเทพ
2555การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจที่พักแรมโฮสเทลในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Potential analysis of hostel business in Mueang District, Chiang Mai Province / บริรักษ์ รัตนาวังเจริญบริรักษ์ รัตนาวังเจริญ
2546การประเมินต้นทุนและผลทางเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส : กรณีศึกษาการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและ ยาต้านโรคติดเชื้อฉวยโอกาส = An Assessment of economci costs and benefits and life quality of HIV infected patients treated by antiretroviral drug : a case study of treated with antiretroviral drug and opportunistic infection treatment / อำไพ อินทรจันทร์อำไพ อินทรจันทร์
2555การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of organic rice plantation export-promotion project of farmers in Chiang Mai Province / ณริดา ปันชัยณริดา ปันชัย
2547การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จแห่งหนึ่งในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Financial cost-benefit analysis of a ready mixed concrete plant in Mae Chan District, Chiang Rai Province / ประเสริฐ หาญศุภลักษณ์ประเสริฐ หาญศุภลักษณ์
2541การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของโรงงานสกัดหญ้าหวาน / ประจญ กองพฤกษ์ประจญ กองพฤกษ์
2540ปัญหาการจัดการฟาร์มไก่เนื้อในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริลักษณ์ กวีกรณ์ศิริลักษณ์ กวีกรณ์
2547การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจค้าปลีกรถจักรยานยนต์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Financial cost-benefit analysis of motorcycle retail business in Mueang District, Lampang Province / มทีรา สัทธาธิกมทีรา สัทธาธิก