Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 2891-2895 of 2895 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2015การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตลำไยอบแห้งแบบทั้งเปลือกของ บริษัท เชียงใหม่เฟรช โปรดักส์ จำกัดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์; ฐิติพงษ์ จงหมายลักษณ์
Dec-2015การเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอตั้งแต่ พ.ศ.2457-2557อาจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา; คฑาวุธ วรรณกูล
Dec-2015ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อขนมไทย จากร้านขนมไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์; ร่มฉัตร นาวะระ
Dec-2015ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อไข่ออร์แกนิคอาจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา; จิราธิวัฒน์ พงศ์นภารักษ์
Dec-2015ปัจจัยส่วนประสมด้านการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการรู้จักไอศกรีมท้องถิ่นของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.ภูริทัต อินยา; ปียานุช กองเงิน