Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 184 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีไบวาร์ริเอทการ์ช = Test of relationship between the exchange rate and the return to index of the Stock Exchange of Thailand by using Bivariate GARCH Model / ชนานุช จันทราชนานุช จันทรา
2542ศักยภาพของธุรกิจหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ภาณุรัตน์ สวัสดีภาณุรัตน์ สวัสดี
2543การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ยุทธนา เรือนสุภายุทธนา เรือนสุภา
2537การตัดสินใจเพื่อเข้าครอบงำกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผลกระทบของการครอบงำกิจการต่อราคาหุ้น / วิมล ธีระภาพพันธ์วิมล ธีระภาพพันธ์
2552ผลกระทบของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Impacts of macro-economic variables on the Stock Exchange of Thailand index / กสานติ์ ชนะชัยกสานติ์ ชนะชัย
2544การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / น้ำฝน เสนางคนิกรน้ำฝน เสนางคนิกร
2544การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / พิกุล แซ่โล้วพิกุล แซ่โล้ว
2545ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ / อัมพวัน นันทขว้างอัมพวัน นันทขว้าง
2548พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย ณ ห้องค้า จังหวัดเชียงใหม่ = Investment behavior in the stock exchange of Thailand by individual investors in Chiang Mai trading rooms / วิลาสินี ชัยวรรณ์วิลาสินี ชัยวรรณ์
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ธุรกิจเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการโคอินทิเกรชัน / สุนทรา สุกันธาสุนทรา สุกันธา