Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 26471 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ลักษณะทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับความรุนแรงของเชื้อสเตรปโตคอดคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกร และผู้ป่วยในประเทศไทย = Virulence associated gene profiling of streptococcus suis isolated from pigs and human in Thailand / สุพรรษา จรรยาสุพรรษา จรรยา
2545การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการบริหารสหกรณ์จำลอง โรงเรียนพณิชการเชียงใหม่ / จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
2551ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effect of fawn jerng mor chor exercise on functional capacity among elders with coronary artery disease / นฤมล สบบงนฤมล สบบง
2549การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็วของแมงมุมของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ภาคเหนือของประเทศไทย = Rapid biodiversity assessment of the spiders of Doi Inthanon National Park, Northern Thailand / ธนภูมิ จามิกรานนท์ธนภูมิ จามิกรานนท์
2545ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก / บุศริน เอี่ยวสีหยกบุศริน เอี่ยวสีหยก
2546การออกแบบและพัฒนาเครื่องลอกเมือกกาแฟอาราบิก้า = Design and development of mucilage machine for Arabica coffee / พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์
2551การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลที่มีคุณภาพในแผนกผู้ป่วยนอก = Developing nursing service quality model in an outpatient department / ขนิษฐา กวีวุฒิพันธุ์ขนิษฐา กวีวุฒิพันธุ์
2525การเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชบางชนิด = Tissue culture of some plants / นิตยา โง้ววัฒนานิตยา โง้ววัฒนา
2542การแปรผันของทรอโพสเฟียริคโอโซนในภาคเหนือของประเทศไทย / กรรณิกา ปุรณะพรรค์กรรณิกา ปุรณะพรรค์
2547ผลของข้าวสารพันธุ์ต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต และการทำลายของด้วงงวงข้าว = Effect of milled rice varieties on the development and damage of rice weevil (sitophilus oryzae L.) / กนกวรรณ ศักดิ์สุริยากนกวรรณ ศักดิ์สุริยา