Browsing by Subject Family

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 19 of 19 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับเป็นซ้ำ / อรรณพ ทองคำอรรณพ ทองคำ
2545การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้พยายามฆ่าตัวตาย / ธาดา เจริญกุศลธาดา เจริญกุศล
2546การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของวัยรุ่น ที่ติดสารแอมเฟตามีน ในจังหวัดแพร่ / พร้อมพันธ์ คุ้มเนตรพร้อมพันธ์ คุ้มเนตร
2545การรับรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครอบครัวในชนบท / จิรนันท์ ไข่แก้วจิรนันท์ ไข่แก้ว
2555การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยาด้านกิจกรรมการดำเนินชีวิตของครอบครัวเด็กออทิสติกช่วงก่อนวัยเรียน = A Phenomenological study of family occupations of autistic preschoolers / ภัทราวุธ กิ่งแก้วภัทราวุธ กิ่วแก้ว
2541การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวกับความเครียด ของผู้สงอายุที่กระดูกสะโพกหัก / สิริสุดา ซาวคำเขตสิริสุดา ซาวคำเขต
2546การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = The Effect of social support from family on quality of life of kidney transplanted patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / กัญญา มะลิแก้วกัญญา มะลิแก้ว
2544ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของครอบครัวกับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย วิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ยุพยง วงศ์ฝั้นยุพยง วงศ์ฝั้น
2543บทบาทสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดพิษณุโลก/ จินตนา ทิพทัสจินตนา ทิพทัส
2543พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหัวหน้าครอบครัวในอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร / ชัยณรงค์ สังข์จ่างชัยณรงค์ สังข์จ่าง