Browsing by Subject Pain

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
1999Needs of hepatectomy patient with pain and nurse responses / Chen ZhiqunChen, Zhiqun
2532การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสองวิธี / นฤมล วุทธานนท์นฤมล วุทธานนท์
2554ผลของการประคบเย็นและการประคบร้อนต่อความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก = Effect of cold and heat compression on labor pain among primiparas / นุชสรา อึ้งอภิธรรมนุชสรา อึ้งอภิธรรม
2554ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความเจ็บปวดในการคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดวัยรุ่นครรภ์แรก = Effects of social support on labor pain and perception of childbirth experience among primiparous adolescent parturients / มาณี จันทร์โสภามาณี จันทร์โสภา
2555ผลของการเตรียมเพื่อการคลอดต่อระดับความเจ็บปวด ระยะเวลาของการคลอดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดในสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ = Effects of childbirth preparation on pain level, duration of labor, and perception of childbirth experience among adolescent pregnant women / พรรณทิพย์ โชมขุนทดพรรณทิพย์ โชมขุนทด
2546ผลของการใช้ผ้ายืดพยุงทรวงอกต่อความเจ็บปวดขณะทำกายภาพบำบัดทรวงอกของเด็กวัยเรียนหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Effect of elastic chest support on pain during chest physiotherapy of schoolers undergone open heart surgery / โปร่งนภา อัครชิโนเรศโปร่งนภา อัครชิโนเรศ
2543ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองต่ออาการปวดและภาวะจำกัด ความสามารถของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง / ดรุณี เสมอรัตนะชาติดรุณี เสมอรัตนะชาติ
2533เปรียบเทียบความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ใช้และไม่ใช้การกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง / สมร ทินวงศ์สมร ทินวงศ์