Browsing by Author เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การประเมินสมรรถนะการทำงานของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; สุนทรี โตวัฒน์นิมิต
2557การให้บริการอินเตอร์เน็ตของร้านค้าบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; โศภชา นิโรธร
Sep-2557คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสวนสัตว์เชียงใหม่สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว; เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; แก้วกาญจน์ วิชัยรัตน์
Oct-2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; กาญจนา โชคถาวร; กัญณัฏฐ์ สุนันตา
2557พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่อาศัยหอพักในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; นิสิต พันธมิตร; อภิยุทธ นวอัจฉริยะกิจ
2553โครงการการค้ามนุษย์ในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Human trafficking in second generation of migrants from Myanmar / เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ และน้ำทิพย์ เสมอเชื้อเศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ