Browsing by Author เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2558การประเมินผลโครงการถนนปลอดถังขยะเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต
2557การประเมินสมรรถนะการทำงานของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; สุนทรี โตวัฒน์นิมิต
Oct-2014การปรับตัวของกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มถนนสายไม้ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; ชานนท์ เหล่าขวัญสถิต
2557การให้บริการอินเตอร์เน็ตของร้านค้าบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; โศภชา นิโรธร
Sep-2558ความสุขในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครพรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ภรภัทร อยู่เย็น
Sep-2557คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสวนสัตว์เชียงใหม่สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว; เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; แก้วกาญจน์ วิชัยรัตน์
Oct-2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; กาญจนา โชคถาวร; กัญณัฏฐ์ สุนันตา
2557พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่อาศัยหอพักในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; นิสิต พันธมิตร; อภิยุทธ นวอัจฉริยะกิจ
Oct-2557พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคเห็ดจากห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; กาญจนาโชคถาวร; นิตยา วิทูรย์
Sep-2557พฤติกรรมในการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของครัวเรือน ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ธัญรัศม์ สิทธิสวน
Aug-2558รูปแบบและกระบวนการสู่ความสำเร็จในการป้องกันชุมชนจากปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านดอกบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; จีระศักดิ์ ดวงใจ
Mar-2558สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายรังวัดในตำแหน่งนายช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ภานุพงศ์ หยูทอง
2553โครงการการค้ามนุษย์ในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Human trafficking in second generation of migrants from Myanmar / เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ และน้ำทิพย์ เสมอเชื้อเศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ