Browsing by Author อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2558การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; ทิพย์วัลย์ ใจสุวรรณ์
Dec-2557ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; เจนวุฒิ ปาณชู
Aug-2558ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาครที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; ณัฐภัทร ดีกระจ่าง
Aug-2558พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครในการซื้อทองรูปพรรณอาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; อัจฉรา ยมจันทร์
5-Oct-2558พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยในอำเภอเมืองสมุทรสาครอาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; อุษณีย์ ศาลิคุปต
Aug-2558พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; สุธินี โชติวิจิตร
Aug-2558พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ พิเศษของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; กมลมาลย์ ทองสุข
Aug-2558ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้ออาคารชุด ในเขตบางแคอาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; มัณฑานา รอดมณี