Browsing by Author อรรถพงศ์ พีระเชื้อ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
Apr-2558การประเมินผลการบริหารข้อมูลทางการบัญชีด้วยระบบงานธุรกิจหลักของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างอรรถพงศ์ พีระเชื้อ; สิรินภา อินต๊ะ
2557การประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ นครลานนาเดินรถ จำกัดอรรถพงศ์ พีระเชื้อ; เพลินพิศ วิรุฬห์สิงห์
Apr-2558ความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อจริยธรรมของนักบัญชีในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอรรถพงศ์ พีระเชื้อ; ชนิดา ธรรมขันธ์
Jul-2558ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรอรรถพงศ์ พีระเชื้อ; วรัญญา แก้วรังษี
Aug-2564คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่อรรถพงศ์ พีระเชื้อ; เทพฤทธิ์ แสนสุข
Dec-2557คุณสมบัติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชีจากมุมมองของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรีอรรถพงศ์ พีระเชื้อ; กนกวรรณ จิตร์กุล
Dec-2557ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขาในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านอรรถพงศ์ พีระเชื้อ; อธิปัตย์ สายสูง
Nov-2020ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ทำให้คุณภาพงานสอบบัญชีลดลงของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6อรรถพงศ์ พีระเชื้อ; วิลาสินี บุตรดี