Browsing by Author อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2021การเปลี่ยนแปลงทางความคิดและการปฏิบัติการของข้าราชการนักปกครอง พ.ศ. 2516-2540อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์; ภูวดล ศรีวิไล
Jun-2021ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ ‘โสเภณี’ ในเมืองหาดใหญ่ ระหว่างปี พ.ศ. 2510-2560สายชล สัตยานุรักษ์; อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์; ธิกานต์ ศรีนารา; ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์
Jun-2021ปกาเกอะญอใต้พระบรมโพธิสมภาร: กระบวนการก่อร่างสร้างตัวตนของชาวปกาเกอะญอดอยอินทนนท์ในบริบทของสมัยพัฒนาอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์; อนุวัตร อินทนา
Oct-2020ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมของ “เมืองท่าชายฝั่งทะเลตะวันออก” พุทธศตวรรษที่ 22-24สายชล สัตยานุรักษ์; อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์; วราภรณ์ เรืองศรี; กำพล จำปาพันธ์
Jun-2021หนังสือแจกงานศพกับความแปรเปลี่ยนของอารมณ์ความรู้สึกและความใฝ่ฝันของคนภาคใต้ ประเทศไทยทศวรรษ 2460 – 2550อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์; สายชล สัตยานุรักษ์; สิงห์ สุวรรณกิจ; พรชัย นาคสีทอง
2559อนาคตสังคมไทยภายใต้อำนาจตุลาการอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์