Browsing by Author ศรีมนา นิยมค้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน; ศรีมนา นิยมค้า; จุฑารัตน์ มีสุขโข; ฐิติมา สุขเลิศตระกูล; พัชราภรณ์ อารีย์; จันท์พิมพ์ สารากร
2560การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลชาวกะเหรี่ยงในการดูแลเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนศรันย์ ปองนิมิตพร; สุธิศา ล่ามช้าง; ศรีมนา นิยมค้า
2559ปัจจัยทำนายความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลของผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิศรีมนา นิยมค้า; จุฑารัตน์ มีสุขโข
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมสำาหรับการจำาหน่ายจากโรงพยาบาลของมารดาที่มีทารกเป็ นโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดชนิดไม่เขียว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมสำาหรับการจำาหน่ายจากโรงพยาบาลของมารดาที่มีทารกเป็ นโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดชนิดไม่เขียวกาญจณีย์ สุมัชยา; จุฑามาศ โชติบาง; ศรีมนา นิยมค้า
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลเรื่องอาหารเพื่อป้องกัน การติดเชื้อในเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจากเคมีบำบัดวรรณิตา สอนกองแดง; ศรีพรรณ กันธวัง; ศรีมนา นิยมค้า
2563ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในการตัดสินใจดูแลรักษา เด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดกัญญาพัชร นิยมสัตย์; ศรีมนา นิยมค้า; สุธิศา ล่ามช้าง
2558ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจสุธิศา ล่ามช้าง; ศรีมนา นิยมค้า; อรพินท์ จันทร์ปัญญาสกุล; ปรีชา ล่ามช้าง; รัตนาวดี ชอนตะวัน
2563ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบต่อสภาวะอาการ ในเด็กป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดพชรภรณ์ เกวียนสูงเนิน; ศรีพรรณ กันธวัง; ศรีมนา นิยมค้า
2563อาการอ่อนเปลี้ยและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดรุจษรา แก้วตา; ศรีมนา นิยมค้า; สุธิศา ล่ามช้าง
2559อิทธิพลของการรับรสเปลี่ยนแปลง ความอ่อนล้า และอาการนอนหลับแปรปรวนต่อ ความสามารถในการทำหน้าที่ของเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดสร้อยสิรินทร์ สาคร; ศรีพรรณ กันธวัง; ศรีมนา นิยมค้า
2558เด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกาญจนา กันทาหงษ์; ศรีมนา นิยมค้า; สุธิศา ล่ามช้าง