Browsing by Author วราภรณ์ บุญเชียง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนาชุดความรู้ในการจัดอาหารไทยภาคเหนือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานณริศรา พสุวรวัฒนกุล; วราภรณ์ บุญเชียง; ศิวพร อึ้งวัฒนา
2561การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานอนามัยครอบครัว กลุ่มกระบวนวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศิวพร อึ้งวัฒนา; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; วราภรณ์ บุญเชียง
2563การพัฒนารูปแบบการดูแลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานจุฑาพงศ์ เตชะสืบ; วราภรณ์ บุญเชียง; รังสิยา นารินทร์
2562การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุจิรานันท์ สุริยะ; ศิวพร อึ้งวัฒนา; วราภรณ์ บุญเชียง
2562การพัฒนาแบบแผนการรับประทานอาหารสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดควบคุมไม่ได้ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวดวงเดือน บุดดา; ศิวพร อึ้งวัฒนา; วราภรณ์ บุญเชียง
2558การพัฒนาโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนรังสิยา นารินทร์; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; วราภรณ์ บุญเชียง
2557ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการติดเชื้อเอช พี วี ของกลุ่มชายรักชาย จังหวัดเชียงใหม่วราภรณ์ บุญเชียง; ประทักษ์พงษ์ วงศ์กิติ
2563บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมารับบริการฝากครรภ์ ของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยภูเขา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่วิไลวรรณ เจนการ; เดชา ทำดี; วราภรณ์ บุญเชียง
2563ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของสมาชิกครอบครัวสำหรับการป้องกัน การบาดเจ็บของเด็กปฐมวัยในชุมชนสุภัทรา สารขาว; เดชา ทำดี; วราภรณ์ บุญเชียง
2562ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของชายวัยทองในชุมชนจุฬาลักษณ์ ฟักแก้ว; วราภรณ์ บุญเชียง; พนิดา จันทโสภีพันธ์
2560ผลของการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันต่อการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ์การติดเชื้อของผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายที่ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องอังสุมาลิน ศรีจรูญ; จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ; วราภรณ์ บุญเชียง
2561ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านณฐา เชียงปิ๋ว; วราภรณ์ บุญเชียง; ศิวพร อึ้งวัฒนา
2561ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านณฐา เชียงปิ๋ว; วราภรณ์ บุญเชียง; ศิวพร อึ้งวัฒนา
2560ระบบการบริการสุขภาพผู้สูงอายุกับ“โมเดลประเทศไทย 4.0”วราภรณ์ บุญเชียง; จีราพร ทองดี