Browsing by Author ฤตินันท์ สมุทร์ทัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2557การวิเคราะห์ปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และเหล็ก ในน้ำพริกหนุ่มที่จำหน่ายในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ฤตินันท์ สมุทร์ทัย; ศักดา พรึงลำภู; สิริพริมา วิภาธวัชชัยพร
Feb-2022การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3ฤตินันท์ สมุทร์ทัย; สมหญิง บุตรวงค์
14-Sep-2023การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนฤตินันท์ สมุทร์ทัย; เมย์ธิชา บุตรเพ็ง
Jun-2022การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาฤตินันท์ สมุทร์ทัย; ปรัชญา จีระยา
Oct-2020การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอภิมานงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฤตินันท์ สมุทร์ทัย; เสาวลักษณ์ ไชยมงคล
2534การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Construction of a diagnostic test on mathematics word problem solving for Parthom Suksa 5 students / ฤตินันท์ สมุทร์ทัยฤตินันท์ สมุทร์ทัย
Jun-2564ปัจจัยและแนวทางสู่ความสำเร็จในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ชาติพันธุ์วรรณนาอภิมานและการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ฤตินันท์ สมุทร์ทัย; ปัทมา กุออ
2557พฤติกรรมสุขภาพ สุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาหญิงที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฤตินันท์ สมุทร์ทัย; ศักดา พรึงลำภู; อาภาพร อวดผล