Browsing by Author พรสิริ สืบพงษ์สังข์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้วิธีการทดลองทางเลือกพรสิริ สืบพงษ์สังข์; กมล งามสมสุข; จิราภรณ์ ก้อนสุรินทร์
Jan-2021การพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดสิงห์บุรีรุจ ศิริสัญลักษณ์; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; พรสิริ สืบพงษ์สังข์; อรณิชา ฮวบหิน
Feb-2022ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชะลอการจำหน่ายกระเทียมในอำเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; พรสิริ สืบพงษ์สังข์; อุทัยวรรณ คำผง
Sep-2023ต้นทุนโลจิสติกส์ของผักสลัดอินทรีย์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พรสิริ สืบพงษ์สังข์; วายุ ไชยธนนันท์
Nov-2021ต้นทุนโลจิสติกส์ของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่พรสิริ สืบพงษ์สังข์; ประทานทิพย์ กระมล; กานต์รวี ก้อนนาค
May-2022ทัศนคติของเจ้าของร้านอาหารในตลาดร่มสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการเลือกใช้ผักและผลไม้ปลอดภัยพรสิริ สืบพงษ์สังข์; กานต์สินี อัครศรีประไพ
Apr-2022ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีคุณภาพ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; พรสิริ สืบพงษ์สังข์; นฤมล คําดี
Jul-2022ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการร้านส้มตำของผู้บริโภคในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่พรสิริ สืบพงษ์สังข์; ประทานทิพย์ กระมล; กนกวรรณ ปันปวง
2557แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของเกษตรกรที่มียางพาราเป็นพืชทางเลือกในจังหวัดเชียงรายพรสิริ สืบพงษ์สังข์; จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; วีรวรรณ แจ้งโม้
2562แรงจูงใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลการเกษตร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ฐิติมา จันทร์หอม; สุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; พรสิริ สืบพงษ์สังข์