Browsing by Author ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2015การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการให้บริการสินค้าสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส; สรวิชญ์ จันทร์ตา
Dec-2558การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุของคนวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ; ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส; ศรัญญา อินต๊ะวงค์
Apr-2020ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าสถาบันการเงิน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส; อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล; ผศ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; จิระประภา ปัญญาแดง
Apr-2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส; ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ชนกนันท์ ตาจันทร์ดี
Sep-2015พฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมตัวในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส; รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; สกุณา หวังเอียด
Sep-2558พฤติกรรมการเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพคนวัยทำงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส; ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ณีรณิชน์ หล้าอูป
Nov-2015ภาระหนี้สินของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส; อรวรรณ นันทะชัย