Browsing by Author ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2558การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อขนมตะวันตกกับขนมไทยของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ภควรรณ จำปามณี
Sep-2558ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันปาล์มของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล; ชนนิกานต์ ชัยนุรักษ์
Dec-2558ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล; ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก
Dec-2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ของลูกค้าบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า จำกัด(มหาชน) ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย เขตเชียงใหม่ 1ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; ธัญธิตา บุนนาค
Apr-2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส; ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ชนกนันท์ ตาจันทร์ดี
Sep-2558พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ของผู้ใช้บริการ สนามกีฬาของรัฐ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ผศ.ดร.รสริน โอถานันต์กุล; เอกรินทร์ กิตติเลิศภักดีกุล
Dec-2558วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย โดยใช้แบบจำลองการ์ซผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ฐิติพงศ์ ภาพติ๊บ