Browsing by Author นฤมล กิมภากรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2558การเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าคอนโดมิเนียมระดับท้องถิ่นและระดับประเทศนฤมล กิมภากรณ์; ปิยาพร สร้อยสุวรรณ
Sep-2557ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเตอร์เทคนฤมล กิมภากรณ์; สุธาทิพย์ สุขสราญ
Sep-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดสมุทรสาครในการซื้อโฟมบรรจุอาหารนฤมล กิมภากรณ์; สุพรรณี คงขำ
Aug-2558พฤติกรรมผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานครต่อการบริโภคขนมไทยนฤมล กิมภากรณ์; ณภัคอร สงวนตั้ง
Aug-2558ภาพลักษณ์ของร้านวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในสายตาลูกค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนฤมล กิมภากรณ์; ปกรณ์ โอฬาระชิน
2557ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้รถเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนต์นฤมล กิมภากรณ์; พิธาวัชร์ อภิโชติทวีฉัตร์