Browsing by Author กนกพร สุคำวัง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2562Dietary Behavior, Perceived Benefits and Barriers Among Persons Undergone Urinary Tract Stone RemovalSuhana Muhamad; กนกพร สุคำวัง; จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
Dec-2557ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กนกพร สุคำวัง; พรรณงาม พิมพ์ชู
Sep-2557ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมฝึกความจำในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกในคลินิกความจำ โรงพยาบาลลำปางกนกพร สุคำวัง; รัชนี ศรเจียงคำ
2561ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมณัฐวรรณ พินิจสุวรรณ; กนกพร สุคำวัง; ภารดี นานาศิลป์
Aug-2557พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกกนกพร สุคำวัง; ภารดี นานาศิลป์; กรรณิกา ปิงแก้ว