Browsing by Author ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การประเมินและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของประเทศไทยชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; อนัสปรีย์ ไชยวรรณ
2557การวิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอนัสปรีย์ ไชยวรรณ; ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; อภิรัช ถาวรสุข
2556การวิเคราะห์ผลกระทบของหนี้สาธารณะ ต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการถดถอยแบบควอนไทล์กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; กาญจนา โชคถาวร
Jul-2558การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นสามัญที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; พรโพยม ชุ่มศิริ
2560การส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนไปยังดัชนีราคาสินค้านำเข้าอุตสาหกรรมของประเทศไทยอนัสปรีย์ ไชยวรรณ; ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
Sep-2557ผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; สุธินันท์ ปวงไชยา